Ważne wydarzenia
AKCJA REKRUTACJA!!!

Niezmiernie miło nam poinfomorać, że ruszamy z Akcją Rekrutacją online! Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych eksploracją podwodnego świata...

2021-04-18

Płetwonurek Działań Proobronnych i Kryzysowych

 

Opis:

Kurs skierowany do osób posiadających uprawnienia płetwonurka eksploratora, które chcą zdobyć umiejętności w zakresie przeprowadzania nurkowań z elementami działań przydatnych w służbach mundurowych (tj. wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna). Uczestnicy kursu zdobywają umiejętności i wiedzę o konfigurowaniu sprzętu pod kątem planowanych działań, zaawansowanej nawigacji podwodnej, rozpoznawaniu dna i brzegów akwenu, sporządzaniu szkicu rozpoznawczego, zarządzaniu ryzykiem i stresem, pracy z linami i przy wrakach, a także o podstawach nurkowania w wodach płynących. Kurs polecany osobom planującym przygotować się i rozpocząć służbę w resortach mundurowych, żołnierzom i funkcjonariuszom do pogłębienia wiedzy specjalistycznej, członkom organizacji proobronnych i paramilitarnych, czy uczniom klas mundurowych.

 

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie nurkowań z elementami działań przydatnych w służbach mundurowych (np. wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna). Po ukończeniu kurs uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt pod kątem planowanych działań, zaplanować i wykonać nurkowanie zadaniowe, wykonać podstawowe czynności konserwacyjne użytego sprzętu po nurkowaniu, stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 14 lat,

• posiadanie certyfikatu Płetwonurka P1 KDP/CMAS lub certyfikatu innej organizacji,

uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 20 m,

• posiadanie stopni specjalistycznych, (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub

równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu:

- nurkowania nocnego (PNO),

- nurkowania nawigacyjnego (PNA)

• 10 zalogowanych nurkowań stażowych poniżej 10 m po uzyskaniu stopnia P1,

• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,

• orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania (nie

starsze niż 1 rok) lub oświadczenie medyczne KDP/CMAS.

Program szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (8 godzin), zajęcia praktyczne (12 godzin), w ciągu minimum 3 dni szkoleniowych. Minimum 4 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości do 20 m o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 180 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Działań Proobronnych i Kryzysowych KDP/CMAS (PPK).